V5055A1004

3/4 - 4 英寸NPT工业的燃气阀

V5055A1004 特性及优点

V5055阀门有以下特性: • 尺寸: 3/4 到 3 in. (NPT 或 BSP). V5055A,B,C 还有 4 in. (仅有法兰连接). • 带前端和/或下游测压口。 可选的液压执行器:: • 风门驱动轴, 带或不带弹簧回位。 • NEMA 4 保护等级. • 快开或慢开时间 (13 或 26 秒). • 辅助开关。 • 阀密封过行程自锁开关。 Q5055A适配组件配合ITT 通用 V710 燃气阀,可用Honeywell 燃气发驱动器(V4055, V4062 和 V9055), 用来替代ITT通用 AH2, AH4, AH8 燃气阀执行器,请见Q5055A说明.

可供选择的产品

型号 名称
V5055/V5055A1004 V5055A1004
V5055/V5055A1012 V5055A1004
V5055/V5055A1020 V5055A1004
V5055/V5055A1038 V5055A1004
V5055/V5055A1046 V5055A1004
V5055/V5055A1053 V5055A1004
V5055/V5055A1061 V5055A1004
V5055/V5055A1079 V5055A1004
V5055/V5055A1145 V5055A1004
V5055/V5055A1152 V5055A1004
V5055/V5055A1160 V5055A1004
V5055/V5055A1178 V5055A1004
V5055/V5055A1228 V5055A1004
V5055/V5055B1192 V5055A1004
V5055/V5055B1218 V5055A1004
V5055/V5055D1008 V5055A1004
V5055/V5055D1024 V5055A1004
V5055/V5055D1032 V5055A1004

V5055A100 配件

产品手册

类型文件名文件大小
Combu V5055-60-2307 581 KB